Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กจ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3455 – บ้านลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3455 – บ้านลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินและขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงการดังการ พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

Scroll Up Skip to content