Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กจ.5033

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  13.00 น.
นายศานติ  ศรีบุรี  ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้  นายประกิต ไชยศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธา
ชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี   ชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
         ถนนสาย กจ.5033 แยกทางหลวงชนบท กจ.3003 – บ้านรางกระต่าย  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดรางกระต่าย
รังสรรค์  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท     

Scroll Up Skip to content