Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการบำรุงถนนสาย กจ.6030

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการบำรุงถนนสาย กจ.6030 บ้านหนองเหียง – บ้านโป่งช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจติดตามโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จ 100 % และพร้อมให้ประชาชนได้ใช้สายทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content