Menu
home
>>
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยทำการฉีดพ่นบริเวณอาคารสำนักงาน , อาคารวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ , อาคารส่วนปฎิบัติการ และอาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content