Menu
home
>>
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
O5 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• E-mail
• แผนที่ตั้ง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ข่าว
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O8 Q&A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
O9 Social Network • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่นFacebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
แผนดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O10 แผนดำเนินงานประจำปี • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
(รอบ 6 เดือน)
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วยเป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O17 E–Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการค้มุครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
Q37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
• แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกทีดี่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรอื มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
Scroll Up Skip to content